Όροι χρήσης

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Οι Γενικοί Όροι του ksyla.gr καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί κανονισμοί οι οποίοι αποτελούν συμβατικό κείμενο και ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, και συγκεκριμένα, η δήλωση προστασίας δεδομένων, η διευθέτηση τελών και τα απαγορευμένα προϊόντα, ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας ksyla.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου - sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του ksyla.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο ksyla.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail στο info@ksyla.gr και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του ksyla.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών του ksyla.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το ksyla.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης και προειδοποίησης αυτούς τους Γενικούς Όρους και οι αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευση τους στο ksyla.gr. Για το λόγο αυτό το μέλος οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές.

B. ΑΓΟΡΑ στο ksyla.gr 1. Σκοπός Το ksyla.gr θέτει την ιστοσελίδα ksyla.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά (από τη μεριά των εμπόρων/πωλητών) και την απόκτηση προϊόντων (από τη μεριά των αγοραστών)(εφεξής: "Προϊόντα") από τα ίδια τα μέλη. Χάριν ευκολίας οι παρόντες Γενικοί Όροι χαρακτηρίζουν αυτόν που προσφέρει ένα προϊόν ως "Πωλητή", αυτόν που αποκτά ένα προϊόν ως "Αγοραστή" και την σύμβαση αγοραπωλησίας ως "Αγορά". 2. Χρήση με αποκλειστική ιδία ευθύνη των μελών Στη συγκεκριμένη αγορά τα μέλη μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας που συνάπτονται μεταξύ των μελών (Αγοραστή και Πωλητή) βάσει των προσφορών που αναρτούν οι Πωλητές (υπό τους όρους του κεφαλαίου Γ άρθρο 3 κατωτέρω) δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά. Η δε εκπλήρωση της συμβάσεως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή. Το ksyla.gr σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών από τις συμβάσεις που συνάπτουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. 3. Νομική υπόσταση του ksyla.gr Το ksyla.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την αγοραπωλησία των προϊόντων. Το ksyla.gr, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές. Το ksyla.gr προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα. α) Το ksyla.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει - βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει - γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το ksyla.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας. Αυτό ισχύει και για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα μέλη, με δική τους ευθύνη, για την αξιολόγηση των μελών με τα οποία συναλλάσσονται. β) Επίσης το ksyla.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει - βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει - γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση μέσω της διαδικασίας της αγοραπωλησίας τα μέλη της. Το ksyla.gr συνιστά στα μέλη του να ελέγχουν διαρκώς τον κατάλογο με τα απαγορευμένα προϊόντα ο οποίος εμπλουτίζεται συνέχεια και δεσμεύει τα μέλη αφού η ανάρτηση προς πώληση προϊόντων από τον κατάλογο αυτό απαγορεύεται! Σε κάθε περίπτωση το ksyla.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων προϊόντων καθώς και αυθεντικών προϊόντων και προϊόντων στα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης/μέλος. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, μαϊμούδες, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες (στο εξής μη αυθεντικά προϊόντα) απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το ksyla.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας 4. Ουδεμία αξίωση χρήσης Ουδεμία αξίωση υφίσταται για την εγγραφή, τη συμμετοχή ως μέλος, τη χρήση της ιστοσελίδας ksyla.gr ή την παροχή υπηρεσιών από το ksyla.gr. Συγκεκριμένα, το ksyla.gr δύναται ανά πάσα στιγμή να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια παροχή υπηρεσιών ιδίως σε περίπτωση τυχόν παραβίασης ή μη συμμόρφωσης ή άρνησης αποδοχής των παρόντων Γενικών Όρων.

Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Μέλος Με την εγγραφή στο ksyla.gr, δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται "Μέλος" του. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Έκαστο μέλος φέρει το ίδιο την ευθύνη και το ksyla.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του ίδιου του μέλους αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την ιδιότητά του ως νομικού ή φυσικού προσώπου, ως ιδιώτη, ως προμηθευτή/επιχείρηση ή ως επιτηδευματία (II Γ 3). Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του ksyla.gr είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής είναι η εγγραφή ως μέλους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων. 2. Προϊόν Ως προϊόν νοείται η δημοσίευση ενός προϊόντος (συνοδευόμενο από την τιμή του) που έχει δημιουργηθεί με ιδία ευθύνη του πωλητή στην ηλεκτρονική υπό-σελίδα του προϊόντος, για τη διάθεση ενός προϊόντος στο ksyla.gr, η οποία είναι δεσμευτική για τον πωλητή και την οποία αποδέχεται ο αγοραστής κατά τη σύναψη της ηλεκτρονικής σύμβασης αγοραπωλησίας. Ειδικότερα όλες οι αναρτήσεις των προϊόντων γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του πωλητή ο οποίος ευθύνεται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύει όπως ενδεικτικά α) για την ορθή και σύννομη περιγραφή των προϊόντων, β) για το υλικό και τις περιγραφές που συνοδεύουν το προϊόν (όπως λ.χ. φωτογραφίες, δηλώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος, προωθητικά μηνύματα, τυχόν σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες - links κλπ), γ) το ειδικότερο πλαίσιο εκτέλεσης τη αγοράς (λ.χ. χρόνος παράδοσης, κόστος, έξοδα, τρόπος πληρωμής κλπ). Το ksyla.gr δεν υιοθετεί, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τις προσφορές του Πωλητή (άρθρο Β3) ούτε δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτές. 3. Τρόπος διάθεσης προϊόντων στο ksyla.gr Ο Πωλητής διαθέτει τα προϊόντα του προς πώληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ksyla.gr πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και αγορανομικές διατάξεις, γνωστοποιώντας την ποσότητα του προϊόντος και την αντίστοιχη τιμή, επισημαίνοντας και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προϊόντος. Ο Πωλητής έχει τη δυνατότητα να προσθέτει προϊόντα που ο ίδιος διαθέτει καθορίζοντας την ποσότητα και την τιμή της ποσότητας. Οι κατηγορίες προϊόντων είναι προκαθορισμένες καθώς επίσης και η σύμφωνη με την τρέχουσα αγορανομική νομοθεσία μονάδα μέτρησης για κάθε κατηγορία στην οποία πρέπει να συμμορφώνεται ο πωλητής. Οι κατηγορίες και οι μονάδες μέτρησης δύνανται να αλλάξουν κατά βούληση γι αυτό και θα πρέπει ο πωλητής να ενημερώνεται συχνά επισκεπτόμενος τον προσωπικό του χώρο στην ιστοσελίδα. Ο Πωλητής έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει "προσφορές"/"διαφημίσεις" που αφορούν προϊόντα του και δεν είναι τίποτα περισσότερο από "διαφημίσεις" των προϊόντων του στην αρχική σελίδα, στη σελίδα παρουσίασης προϊόντων σε κατηγορίες, και στη σελίδα "προσφορές" του ksyla.gr.

II. Συμμετοχή ως μέλος

A. ΣΚΟΠΟΣ Προϋπόθεση για την προσφορά και αγορά προϊόντων μέσω του ksyla.gr, για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά , καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (και ειδικότερα του προσωπικού λογαριασμού) είναι η συμμετοχή του μέλους ως εγγεγραμμένου χρήστη.

Β. ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ουδεμία απαίτηση υφίσταται για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο ksyla.gr. Το ksyla.gr δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε εγγραφή χωρίς αιτιολογία.

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ 1. Δικαιοπρακτική ικανότητα Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών). 2. Προσωπικά στοιχεία α) Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: username (όνομα χρήστη), password (κωδικό χρήστη), valid e-mail address (διεύθυνση e-mail) και επιπλέον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) στην περίπτωση εγγραφής του εμπόρου το οποίο να αντιστοιχεί σε πρόσωπο/εταιρία που νομίμως εμπορεύεται και διαθέτει στην αγορά τα είδη που πωλούνται στο ksyla.gr. Παράλληλα οι έμποροι θα πρέπει να ολοκληρώσουν το προφίλ τους με ότι στοιχεία τους ζητηθούν όταν πραγματοποιηθεί επικοινωνία από το ksyla.gr. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα τόσο για τη σωστή τιμολόγηση, όσο και για την εξακρίβωση στοιχείων των εμπόρων και περιλαμβάνουν: επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας. Από τη μεριά των αγοραστών τα στοιχεία που ζητούνται πλέον των παραπάνω σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας και περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή, δήμος, νομός). Αυτά τα στοιχεία διατηρούνται αποθηκευμένα στο προφίλ του κάθε χρήστη και πιο συγκεκριμένα στις διευθύνσεις που έχει δηλώσει και αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης της διεύθυνσης παράδοσης σε περίπτωση επανάληψης μιας παραγγελίας. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία αλλάξει θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί το ksyla.gr για την αλλαγή προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα επικοινωνίας αλλά και γιατί τα στοιχεία που διατηρεί στο ksyla.gr κάποιο μέλος πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και αληθή. Διευκρινίζεται ιδιαιτέρως ότι όπου ζητείται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου αυτό γίνεται προκειμένου το ksyla.gr να μπορεί να στέλνει μηνύματα ειδοποίησης προς τους χρήστες σχετικά με τις παραγγελίες τους εφόσον αυτοί το έχουν επιτρέψει. Παράλληλα, αναφορικά με τους εμπόρους, το κινητό τηλέφωνο ζητείται προκειμένου να ενημερώνονται επιπρόσθετα για τις οφειλές τους προς το ksyla.gr. Το ksyla.gr βασίζεται στις δηλώσεις του χρήστη για τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά. Το μέλος με την εγγραφή του δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών βάσει των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Το μέλος δύναται να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία με τη διαγραφή του από μέλος βάσει των όρων της επόμενης παραγράφου. β) Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις Email ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. γ) Ο έμπορος/πωλητής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί στις περιγραφές των προϊόντων του, του προφίλ του και γενικότερα των στοιχείων που καταγράφει στο ksyla.gr οτιδήποτε μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του. 3. Συμμόρφωση προς την ισχύουσα φορολογική και αγορανομική νομοθεσία Οι ίδιοι οι χρήστες/μέλη και ειδικά οι έμποροι/πωλητές φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής φορολογικής και αγορανομικής νομοθεσίας, καθώς και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της πώλησης από ιδιώτες μπορεί να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους και για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/μέλη μας να συμβουλεύονται τις αρμόδιες Αρχές ή/και τυχόν φοροτεχνικούς συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση το ksyla.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την τήρηση της φορολογικής και αγορανομικής νομοθεσίας από τα μέλη της. Υποχρεούται πάντως σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916)

E. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ 1. Έναρξη Η ιδιότητα του μέλους ξεκινάει με την αποστολή του email επιβεβαίωσης εγγραφής από το ksyla.gr και την εισαγωγή για πρώτη φορά στο σύστημα. 2. Λύση συμμετοχής από το μέλος Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με Email στο customer@ksyla.gr, εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλοι οι ακόλουθοι όροι: Η κατάσταση λογαριασμού του μέλους είναι ισοσκελισμένη, δηλαδή δεν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο στο ksyla.gr (ληξιπρόθεσμο ή μη). Το μέλος δεν προσφέρει επί του παρόντος κανένα προϊόν μέσω του ksyla.gr. Το μέλος δεν έχει καμία εκκρεμή αγορά εν ισχύ (αγορά σε εκκρεμή κατάσταση). Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του ksyla.gr επιβεβαιώνει μέσω Email την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό. Τυχόν υποβληθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού των μελών στο ksyla.gr. . Επίσης οι Γενικοί Όροι επιβιώνουν και μετά τη τυχόν λύση της ιδιότητας του μέλους ως προς τις διατάξεις εκείνες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, τις δηλώσεις των μελών κατά την εγγραφή τους, τις προσφορές τους, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την τιμολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, τη νομική φύση της Εταιρείας και τα απαγορευμένα προϊοντα. 3. Αποκλεισμός συμμετοχής από το ksyla.gr Το ksyla.gr δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους(προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του ksyla.gr. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του ksyla.gr με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το ksyla.gr συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το ksyla.gr να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους (υπό τους όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο Γ) κλπ Τυχόν οφειλές του μέλους προς την Εταιρεία καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Τυχόν υποβληθείσες και παραληφθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια ιδιότητας του μέλους της ιστοσελίδας του ksyla.gr.

Ζ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Το μέλος συμφωνεί ότι το ksyla.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ σχετικές με την παρεχόμενη προς αυτό υπηρεσίες, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία –newsletters) ή/και με νέα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας (όπως διαγωνισμοί, νικητές, προσφορές κλπ). Το μέλος παρέχει την συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το ksyla.gr ή συνεργάτη αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του μέλους αναφορικά με το ποσό οφειλής προς το ksyla.gr. Επίσης, το μέλος συναινεί ρητώς ότι όταν πραγματοποιηθεί μια αγοραπωλησία, τα στοιχεία επικοινωνίας του (είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής) τα οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αποστέλλονται στο αντισυμβαλλόμενο μέλος. Από τη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του στον έτερο αντισυμβαλλόμενο και στο εξής, ο συγκεκριμένος αντισυμβαλλόμενος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση των δεδομένων αυτών, η δε Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις ή παραλείψεις του σε σχέση με τα δεδομένα αυτά και ούτε σχετίζεται με κανένα τρόπο (ούτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας ούτε ως εκτελών την επεξεργασία) με τα μέλη προς τα οποία ανακοινώθηκαν τα προσωπικά δεδομένα έτερων μελών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας. Επίσης απαγορεύεται ρητά η χρήση των δεδομένων αυτών για διαφημιστικούς λόγους ή για απευθείας επαφή με τον έτερο συμβαλλόμενο για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν έχει συναινέσει ρητά το πρόσωπο αυτό. Σε κάθε περίπτωση άπαντα τα μέλη οφείλουν να τηρούν το σύνολο των νομικών ρυθμίσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων τους που περιέρχονται στην αντίληψή τους και ευθύνονται τα ίδια για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψή τους, οφείλουν δε να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε τυχόν ζημία του ksyla.gr εξαιτίας ή εξ αφορμής της παράνομης συμπεριφοράς τους. Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, το ksyla.gr θα παραιτηθεί (άρει τη συναίνεσή του) από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του για τους ως άνω διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό e-mail στο customer@ksyla.gr ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία παύσης αποστολής ενημερωτικού δελτίου. Προσοχή: Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών στοιχείων των μελών (πωλητών ή αγοραστών) από τρίτους, για άλλο σκοπό πέρα από την τέλεση αγοραπωλησιών εντός του ksyla.gr.

III. Γενικές υποχρεώσεις μελών

A. Εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης Το μέλος είναι υποχρεωμένο να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης όπως και κάθε κωδικό ενεργοποίησης που του δίνονται από το ksyla.gr στο πλαίσιο της εγγραφής του. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή αποκάλυψης των στοιχείων αυτών σε τρίτους οφείλει να ενημερώσει παραχρήμα το ksyla.gr με e-mail στο customer@ksyla.gr. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη του μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι ο έτερος συμβαλλόμενος ή η Εταιρεία.

B. Τεχνικές παρεμβάσεις Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του ksyla.gr. Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το ksyla.gr ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας ksyla.gr.

Γ. Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ksyla.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας "ερωτήσεων και απαντήσεων" κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ksyla.gr για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες και κείμενα στην ιστοσελίδα ksyla.gr τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Αυτό ισχύει και για κείμενα και εικόνες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες ιστοσελίδες. Σε κάθε περίπτωση το μέλος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το περιεχόμενο των προσφορών του και όχι η Εταιρεία.

Δ. Μη προσβολή προσωπικότητας τρίτων Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ksyla.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας "ερωτήσεων και απαντήσεων" κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ksyla.gr με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να θίγουν τρίτους όπως ενδεικτικά την προσωπικότητά τους, την τιμή , την υπόληψη, τα προσωπικά δεδομένα τους κλπ, ούτε να περιλαμβάνουν χυδαίο, συκοφαντικό, ενοχλητικό, προσβλητικό περιεχόμενο για την τιμή κάποιου προσώπου, δυσφημιστικά, υποτιμητικά, βλαπτικά της φήμης προσώπου κλπ.

Ε. Ουδεμία διαφήμιση Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ksyla.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας "ερωτήσεων και απαντήσεων" κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ksyla.gr με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανενός είδους διαφήμιση για προϊόντα τα οποία αυτό το μέλος δεν προσφέρει ήδη στο ksyla.gr.

Z. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις ιστοσελίδων Οι προσφορές και τα περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων εικόνων) που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ksyla.gr δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους URL ή διευθύνσεις ιστοσελίδων.

Η. Χρήση περιεχομένων Οι πληροφορίες για κάποιον πωλητή ή άλλες πληροφορίες σε κάποια προσφορά τις οποίες το ksyla.gr δίνει σε σχέση με τις προσφορές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη προσφορά υπό τους όρους του κεφαλαίου ΙΙ (Ζ).

Θ. Ουδεμία σύναψη συμβάσεως εκτός του ksyla.gr Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ksyla.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορά, αξιολογηση στο πλαίσιο της λειτουργίας "ερωτήσεων και απαντήσεων" κλπ) δεν επιτρέπεται να στοχεύουν σε σύναψη συμβάσεως εκτός του ksyla.gr ή να αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα σε αυτό.

Ι. Αληθής χρήση του συστήματος αξιολόγησης Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή στοιχεία στις αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι αντικειμενικές και δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικές προσβολές. Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μία αξιολόγηση (π.χ. εισαγωγή μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας κλπ). Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή στο προσωπικό ή σε ξένο προφίλ αξιολόγησης (π.χ. με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων χρήστη). Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων χρήστη σε μία αξιολόγηση. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων ή η χειραγώγηση του συστήματος αξιολόγησης προς ίδιο όφελος. Το ksyla.gr δικαιούται ανά πάσα στιγμή, και άνευ ειδοποίησης, κατ' εξαίρεση να παρεμβαίνει στο αυτόνομο σύστημα αξιολόγησης και να διαγράφει και/ή να διορθώνει αξιολογήσεις εφόσον λάβει γνώση ότι κάποια εξ αυτών είναι παράνομη.

Κ. Καμία δημοσίευση τηλεφώνου ή ηλεκτρονκής διεύθυνσης. Απαγορεύεται η δημοσίευση τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων πριν την ολοκλήρωση σύμβασης αγοραπωλησίας σε οποιοδήποτε πεδίο καθώς και η τυχόν αποκάλυψη οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου που στόχο έχει τη διαφημιστική προβολή ή προώθηση του μέλους ή τη σύναψη σύμβασης εκτός του ksyla.gr ή την απευθείας επαφή και επικοινωνία των μερών εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

IV. Λειτουργία αγοράς

A. Απαγορευμένα προϊόντα Το ksyla.gr έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων και ομάδων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση του και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στη λίστα απαγόρευσης εμφανίζεται ολοκληρωμένη, τρέχουσα ενδεικτική επισκόπηση των απαγορευμένων προϊόντων. Ο γενικός κανόνας για τα απαγορευμένα προϊόντα περιλαμβάνει και την απαγόρευση ανάρτησης προϊόντος το οποίο δεν εντάσσεται στις κατηγορίες του ksyla.gr. Το ksyla.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε η λίστα αυτή να είναι επικαιροποιημένη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η λίστα αυτή είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική τα δε μέλη υποχρεούνται να τηρούν τα ίδια τη κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα προϊόντα που απαγορεύονται προς πώληση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (όπως ενδεικτικά λόγω ελαττωμάτων, λόγω παραπλανητικών ιδιοτήτων, λόγω ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας, λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων, λόγω ρητής απαγόρευσης διάθεσής τους στην ελληνική επικράτεια ή/και μέσω του διαδικτύου κλπ). Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και φέρει ο ίδιος την ευθύνη που ο νόμος αποδίδει στον προμηθευτή του προϊόντος όπου και όταν τούτο ισχύει και εφαρμόζεται.

B. Δημοσιευμένες προσφορές και κατηγορίες. Το ksyla.gr έχει το δικαίωμα βάσει των όρων του κεφαλαίου Ι άρθρο Β οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει μεμονωμένες προσφορές, προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες από την ιστοσελίδα της άνευ ειδοποίησης και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Το ίδιο ισχύει και για προσφορές που έχουν καταχωρηθεί σε εσφαλμένη κατηγορία αγοράς, για προφανώς μη σοβαρές προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες που δύνανται να θίξουν δικαιώματα τρίτων. Για τις αντίστοιχες διαγραφές δεν μπορούν να προβληθούν κανενός είδους αξιώσεις κατά του ksyla.gr. Το ksyla.gr διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και αιτιολόγηση να μετονομάσει, διαιρέσει, ενώσει, ακυρώσει ή να εισάγει εκ νέου κατηγορίες προσφορών και αντίστοιχα να μεταφέρει τις τρέχουσες προσφορές σε άλλη κατηγορία ή να τις διαγράψει.

Γ. Παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος 1. Ο αποκλεισμός της συμμετοχής του μέλους που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ άρθρο Ε 3 εφαρμόζεται ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ή μόλις η Εταιρεία λάβει γνώση ή αντιληφθεί τυχόν παραβίαση των Γενικών Όρων από κάποιο μέλος. Το ksyla.gr έχει το δικαίωμα αναλόγως με τη βαρύτητα του παραπτώματος είτε α) να επιπλήξει κάποιο μέλος όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τους Γενικούς Όρους. β) να διαγράψει μέρος των αναρτημένων προϊόντων του γ) να διαγράψει το σύνολο των προϊόντων του δ) να αποκλείσει αυτόν από την ιδιότητα του μέλους (οριστικά ή προσωρινά) Ο αποκλεισμός και η διαγραφή μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ακόμη και κατά τη διάρκεια τυχόν διεξαγωγής αγοραπωλησίας τα δε μέλη ουδεμία αξίωση δεν έχουν κατά του ksyla.gr για το λόγο αυτό. 2. Σε περίπτωση διαγραφής ή αποκλεισμού ενδέχεται ορισμένα στοιχεία να παραμένουν διαθέσιμα στο ksyla.gr για τους λόγους που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι άρθρο Ε παρ. 3. Επίσης ενδέχεται για τεχνικούς λόγους ορισμένα δεδομένα/στοιχεία/πληροφορίες να παραμένουν διαθέσιμα σε τυχόν τρίτους παρόχους με τους οποίους η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία σχέση και δεν τελούν υπό τον έλεγχό της (π.χ. σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ) 3. Επίσης, το ksyla.gr έχει τα δικαιώματα του άρθρου 1 ανωτέρω όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι κάποιου άλλου μέλους. Ως ενδείξεις θεωρούνται μεταξύ άλλων και οι συγκεκριμένες καταγγελίες που γίνονται προς το ksyla.gr από τυχόν μέλη της 4. Το ksyla.gr έχει τα δικαιώματα του άρθρου 1 ανωτέρω και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι θίγονται τα δικαιώματα τυχόν τρίτων από τυχόν παράνομη συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)του μέλους. Σε κάθε περίπτωση οι τρίτοι που επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση στην Εταιρεία κατά μέλους θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε δυνατή πρόνοια ώστε η γνωστοποίηση αυτή να είναι κάθε φορά επαρκής και να αφορά συγκεκριμένη προσφορά προϊόντος προς πώληση από συγκεκριμένο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να παρέχονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τα στοιχεία εκείνα που θα είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν την γνωστοποίηση (όπως λ.χ. σε περίπτωση απομιμητικών προϊόντων τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν το αυθεντικό προϊόν από τα τυχόν απομιμητικά) και να αποφεύγονται οι αναιτιολόγητες, μη εμπεριστατωμένες και καταχρηστικές γνωστοποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε ζημία της εταιρείας λόγω των ενεργειών στις οποίες προέβηκε εξαιτίας της γνωστοποίησης τρίτου προσώπου, το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την κάλυψη της ζημίας αυτής καθώς και οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης της Εταιρείας. 5. Όλα τα ανωτέρω εξυπακούεται ότι ισχύουν και σε περίπτωση σχετικής εντολής, καταγγελίας ή αίτησης από αρμόδια Αρχή ή από Δικαστήριο. Εκτός των άλλων θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της παράνομης δραστηριότητας ενός μέλους λόγω της ύπαρξης ενδείξεων και με τη τυχόν χρήση αυτοματοποιημένων μέσων (όπως τυχόν fraud detection tools που χρησιμοποιεί η Εταιρεία). 6. Διατηρείται το δικαίωμα για τον αποκλεισμό κάποιου μέλους χωρίς αιτιολόγηση (βλέπε II Συμμετοχή ως μέλος E. 3. Λύση από τη ksyla.gr). 7. Το ksyla.gr ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι όροι χρήσης. Το μέλος δεν δύναται να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από τα ανωτέρω (υπό Α-Γ) ακόμη και σε περίπτωση που ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε το ksyla.gr ήταν εσφαλμένες, αναγνωρίζει δε ότι το ksyla.gr δεν είναι σε θέση και ούτε υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των ενδείξεων αυτών. Ιδίως το μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί το ksyla.gr για την εξεύρεση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων των μελών βασίζονται σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα.

Δ. Υποχρέωση Απάντησης προς τον Αγοραστή 1. Σύμφωνα με τους κανόνες του ksyla.gr από 1/5/2013 και για όλες τις διαδικασίες αγοραπωλησίας αφορούν προϊόντα λιανικής ισχύουν τα παρακάτω: α. Σε περίπτωση παραγγελίας θα πρέπει εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας ο έμπορος να έχει τουλάχιστον δει την παραγγελία (να έχει ανοίξει την καρτέλα του και να έχει δει την παραγγελία). Σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί, ο έμπορος θα αποκλείεται για 7 ημέρες από το σύστημα. β. Σε περίπτωση παραγγελίας θα πρέπει εντός 2 εργάσιμων ημερών (από την ημερομηνίας που είδε ο έμπορος την παραγγελία) να έχει δοθεί απάντηση στην παραγγελία (αποδοχή ή ακύρωση με σαφή επεξήγηση). Αν δε συμβεί αυτό ο έμπορος θα αποκλείεται για 7 ημέρες από το σύστημα. γ. Για κάθε φορά που θα συμβαίνει κάποιο από τα παραπάνω ο έμπορος θα αποκλείεται για διπλάσιο χρόνο από το σύστημα. δ. Την πέμπτη φορά που θα συμβεί κάτι από τα παραπάνω ο έμπορος θα αποκλείεται δια παντός από τις διαδικασίες του ksyla.gr. ε. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του κόστους χρήσης των υπηρεσιών θα γίνεται διακοπή της λειτουργίας του προσωπικού σας λογαριασμού. στ. Για κάθε προβληματική παραγγελία που εντάσσεται στα 1 ή 2 παραπάνω ο έμπορος θα λαμβάνει τη μικρότερη δυνατή βαθμολογία η οποία και φαίνεται στο προφίλ του. ζ. Οι χρόνοι απόκρισης (να δει ένας έμπορος την παραγγελία) και οι χρόνοι απάντησης (να απαντήσει θετικά ή αρνητικά) θα είναι ορατοί στο προφίλ του κάθε έμπορου. (οι μετρήσεις θα ξεκινήσουν από Μάιο 2013)

V. Υποχρεώσεις πωλητών

A. Εξουσία διάθεσης του προσφερόμενου προϊόντος Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, για τα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης, δηλαδή έχει το δικαίωμα και είναι σε θέση να μεταβιβάσει στον αγοραστή τη νομή και την κυριότητά τους, πλήρως και ελεύθερα βαρών βάσει των ιδιοτήτων και των λοιπών στοιχείων που έχουν συνομολογηθεί με την προσφορά του.

B. Ουδεμία πώληση απαγορευμένου προϊόντος Απαγορεύεται η προσφορά προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση πιθανόν παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Το ksyla.gr διαθέτει μία ενδεικτική και συνεχώς επικαιροποιημένη λίστα απαγορευμένων προϊόντων των οποίων η προσφορά ή η διαφήμιση απαγορεύεται από την ksyla.gr βάσει των όρων του IV άρθρο Α. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον κατάλογο το ksyla.gr έχει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγράφει προσφορές, να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους που έχουν θιχτεί.

Γ. Αληθή στοιχεία για το αντικείμενο πώλησης Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή και νόμιμα στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται. Αυτό ισχύει ιδίως για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά στη συσκευασία. Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει την προσφορά του στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων της αγοράς.

Δ. Ουδεμία πολλαπλή καταχώρηση Η ταυτόχρονη καταχώρηση πολλών ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων από τον ίδιο πωλητή δεν επιτρέπεται. Αυτό ισχύει για τις πολλαπλές καταχωρήσεις στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες. Το ksyla.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τις αντίστοιχες προσφορές χωρίς ειδοποίηση.

Ε. Διαδικασία Πώλησης Μετά την τοποθέτηση παραγγελίας από τον καταναλωτή ο Έμπορος οφείλει εντός 3 ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης παραγγελίας να προχωρήσει σε ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΑΚΥΡΩΣΗ και εντός 7 ημερών από την ΑΠΟΔΟΧΗ να προχωρήσει σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ή ΑΚΥΡΩΣΗ. Σε διαφορετική περίπτωση οι διαδικασίες αυτές θα γίνονται αυτοματοποιημένα από το σύστημα. Για την περίπτωση της ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να καταγράψει αιτιολογία ακύρωσης

ΣΤ. Τέλη επιτυχημένης πώλησης Σε μια επιτυχημένη πώληση ο πωλητής θα πρέπει να πληρώσει τέλος επιτυχημένης πώλησης στο ksyla.gr.Το ύψος των τελών καθώς και η αντίστοιχη τιμολόγηση και οι όροι πληρωμής αναφέρονται στη σελίδα ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ. Το ksyla.gr διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίζει το ύψος των τελών οποιαδήποτε στιγμή.

Ζ. Πιστωτικό όριο Με τον όρο «πιστωτικό όριο» αναφερόμαστε στο ανώτατο όριο οφειλής πριν μπλοκαριστεί ο λογαριασμός ενός μέλους. Ο συγκεκριμένος όρος δεν ενέχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών με μελλοντική πληρωμή.

Η. Επιστροφή τελών Αν ο πωλητής δηλώσει νόμιμα την υπαναχώρηση από τη σύμβαση (βλέπε VI. Σχέση πωλητή - αγοραστή 8. δ) Υπαναχώρηση), μπορεί να ζητήσει την πίστωση των τελών από το ksyla.gr. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη άρουν τη σύμβαση με αμοιβαία συμφωνία, για να λυθεί με αυτό τον τρόπο κάποια διαφορά, τότε ο πωλητής μπορεί επίσης να ζητήσει την πίστωση των τελών. Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν παραδίδει το προϊόν λόγω δικής του υπαιτιότητας, τότε δεν δικαιούται την επιστροφή των τελών επιτυχημένης πώλησης. Λεπτομέρειες για την επιστροφή τελών θα βρείτε στην διευθέτηση τελών. Το ksyla.gr σε καμία περίπτωση δεν υπόσχεται και δεν εγγυάται ούτε με οιονδήποτε τρόπο υποχρεούται να συνδράμει το μέλος στο να πραγματοποιήσει πωλήσεις ούτε και να αποφέρει έσοδα στο μέλος από την ανάρτηση της προσφοράς του προϊόντος του.

Ι. Πωλητές εκτός Ελλάδας Πωλητές εκτός Ελλάδος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα μόνο και εφόσον νομίμως δραστηριοποιούνται εμπορικά στην Ελλάδα για το σύνολο των προϊόντων που εντάσσονται στις κατηγορίες του ksyla.gr.

VI. Σχέση πωλητή - αγοραστή

A. ΓΕΝΙΚΑ Το ksyla.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέλη στην ιστοσελίδα της ksyla.gr κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές θα συμπεριφέρονται νόμιμα ή/και βάσει των αρχών καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Το ksyla.gr συγκεκριμένα δεν συμμετέχει και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των μερών.

B. ΕΞΕΛΙΞΗ Παραγγελίας 1. Δέσμευση της παραγγελίας Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο ενεργό αίτημα παραγγελίας ο πωλητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει το προϊόν του . Εφόσον υπάρχει παραγγελία αγοραπωλησίας ο πωλητής είναι δεσμευμένος μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παραγγελίες. 2. Σύναψη σύμβασης Με την έναρξη της παραγγελίας συνάπτεται μια δεσμευτική ηλ. σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή η οποία διέπεται από τις περί πώλησης διατάξεις του ΑΚ Καθώς και τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύναψη εξ αποστάσεως συμβάσεων και για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπου κατά περίπτωση εφαρμόζονται. Οι συμβαλλόμενοι αγοραστής και πωλητής είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ τους καθώς και για τη τήρηση των διατάξεων των νόμων. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα ανωτέρω και δεν συμβάλλεται ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη σύμβαση αγοραπωλησίας. 3. Περιεχόμενο σύμβασης α) Όροι του πωλητή Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζει την περιγραφή του προϊόντος όπως αυτή έχει γίνει από τον πωλητή (συμπεριλαμβάνονται και τυχόν μεταγενέστερες αμοιβαίως συμφωνηθείσες τροποποιήσεις ) καθώς και οι όροι που θέτει ο πωλητής, όπως αυτοί εμφανίζονταν τη στιγμή της παραγγελίας στην ιστοσελίδα του προϊόντος, καθώς και τυχόν συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 ανωτέρω. Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή, έναντι της καταβολής του τιμήματος, τη νομή και την ελεύθερη βαρών κυριότητα του προϊόντος. Δεν επιτρέπεται σχετικός αποκλεισμός ευθύνης. Ρητώς απαγορεύεται η μεταβίβαση της υποχρέωσης του πωλητή για πληρωμή των τελών προς το ksyla.gr στον αγοραστή. Η τιμή πώλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα τον αναλογούντα ΦΠΑ. β) Περιγραφή προϊόντος Η περιγραφή του προϊόντος αποτελεί μέρος της σύμβασης, δηλαδή ο πωλητής διασφαλίζει ότι το προϊόν διαθέτει τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί βάσει των ειδικότερων διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και των προβλέψεων του νόμου. Αν κάποια στοιχεία δεν συνομολογούνται τότε ο πωλητής θα πρέπει να τα σημειώσει με σαφήνεια. γ) Περιεχόμενο ελλείψει διαφορετικών όρων πωλητή σε αγορές προϊόντων: Αν κατά την καταχώρηση της παραγγελίας δεν υπάρχουν διαφορετικοί όροι ή/και δεν υπάρχει κάποια σαφώς διαφορετική περιγραφή του προϊόντος από τον πωλητή και τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει κάτι άλλο μεταξύ τους, τότε στις αγορές προϊόντων ισχύουν τα ακόλουθα: Ο πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα, δηλαδή αυτά που δεν έχει περιγράψει, τα οποία μειώνουν την αξία ή δυσχεραίνουν σημαντικά τη χρήση του αντικειμένου. Ιδίως ο πωλητής ευθύνεται, ελλείψει ξεκάθαρης περιγραφής, για τη λειτουργικότητα του προϊόντος που έχει πωληθεί. Ο κίνδυνος απώλειας του προϊόντος μεταφέρεται στον πωλητή. Ισχύουν όλες οι διατάξεις περί πώλησης του ΑΚ καθώς και οι ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις περί σύναψης συμβάσεων εξ αποστάσεως και περί ηλεκτρονικού εμπορίου (όπου τυγχάνουν εφαρμογής). 8. Εκτέλεση σύμβασης α) Γενικά Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρως, προσηκόντως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης πώλησης. Η εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί θέμα των συμβαλλόμενων μερών. Η ολοκλήρωση (εκτέλεση) της συναλλαγής καθορίζεται από τους εκάστοτε όρους σύμβασης. Αυτό ισχύει μεταξύ άλλων και για το ληξιπρόθεσμο των επιμέρους συμβατικών παροχών, δηλαδή για τη χρονική στιγμή, μετά την οποία απαιτείται η πραγματική παροχή και μπορεί να ζητηθεί η εκπλήρωσή της μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν η παραγγελία δεν περιλαμβάνει ειδικότερους κανόνες και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει κάτι άλλο, τότε ισχύουν τα ακόλουθα. (β-ε): β) Επικοινωνία Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να δώσει στο άλλο μέρος εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τη σύμβαση. Αυτό αφορά κυρίως τη διεύθυνση αποστολής του προϊόντος. Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν διαθέτει στοιχεία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους τα οποία είναι σημαντικά για την εκπλήρωση της σύμβασης, τότε είναι υποχρεωμένο εντός 7 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης να τα ζητήσει τουλάχιστον δύο φορές μέσω E-Mail καθώς και μία φορά τηλεφωνικώς. Αν δεν δοθούν τα στοιχεία στο συμβαλλόμενο μέρος τότε μετά την πάροδο των 7 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του από την πώληση που προβλέπονται στον ΑΚ. γ) Ληξιπρόθεσμο Η οφειλόμενη συμβατική παροχή πρέπει να εκπληρωθεί πλήρως και προσηκόντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Αν κάποιο μέλος υποχρεούται βάσει της συμφωνίας και εφόσον το επιτρέπει ο νόμος να προπληρώσει (π.χ. πληρωμή της τιμής αγοράς εκ των προτέρων) θα πρέπει να καταβάλει ολοσχερώς το ποσό εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Αμέσως μετά ο αντισυμβαλλόμενός του οφείλει να εκπληρώσει τη δική του παροχή. δ) Υπαναχώρηση Σε περίπτωση που η ηλ. σύμβαση συνάπτεται μεταξύ πωλητή ως προμηθευτή/επιτηδευματία και αγοραστή ως καταναλωτή (περίπτωση πώλησης B2C) τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994. Ο πωλητής οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους υποψήφιους αγοραστές με δική του ευθύνη. ε) Ελάττωμα προϊόντος Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή της προσφοράς και το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος τον πωλητή για να απαιτήσει αποκατάσταση με έξοδα του πωλητή. Το ίδιο ισχύει όταν το προϊόν δεν έχει κάποια ιδιότητα ή η οποία κατονομάζεται στην περιγραφή της προσφοράς. Η προηγούμενη παράγραφος σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει περεταίρω δικαιώματα εγγύησης (π.χ. τυχόν μεγαλύτερη προθεσμία προβολής της έλλειψης εγγύησης κατασκευαστή). Αν ο πωλητής δεν κάνει καμιά ενέργεια αφού του γνωστοποιηθεί δύο φορές το ελάττωμα ή αν η αποκατάσταση δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα τότε ο αγοραστής δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει ο ΑΚ στις σχετικές περί πωλήσεως διατάξεις. VII. Προστασία δεδομένων Η δήλωση προστασίας δεδομένων αποτελεί ενσωματωμένο και δεσμευτικό τμήμα των Γενικών Όρων. VIII. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τρίτους To ksyla.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει επιμέρους ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τους Γενικούς Όρους σε κάποιον τρίτο ή να εξουσιοδοτήσει τρίτο για την άσκηση αυτών. Ιδίως δύναται να αναθέσει σε δικηγόρο της επιλογής της την επικοινωνία με τους πωλητές στο όνομα και για λογαριασμό της για την τυχόν είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την Εταιρεία. Η συμμετοχή ως μέλος και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υφισταμένου ή πρώην μέλους έναντι του ksyla.gr δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από το μέλος, ούτε να εκχωρηθούν.

IX. Αποκλεισμός ευθύνης του ksyla.gr

A. Γενικά Το ksyla.gr ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του ksyla.gr. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του ksyla.gr για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της ksyla.gr για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες - ανεξαρτήτως λόγου.

B. Τεχνικές βλάβες, συντήρηση Το ksyla.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα το ksyla.gr δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Το ksyla.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα. Η ιστοσελίδα του ksyla.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του ksyla.gr.

Γ. Περιεχόμενα και προσφορές Το ksyla.gr δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές, τις αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δημοσιεύονται από τα μέλη στην αγορά. Όλως ενδεικτικώς δεν φέρει καμία ευθύνη για: την αληθή, σωστή και νόμιμη διαμόρφωση των προσφορών την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα ή διαθεσιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων την αλήθεια και τη νομιμότητα των ισχυρισμών και των ιδιοτήτων του προϊόντος την ικανότητα, την εξουσία και τη θέληση του εκάστοτε μέλους σχετικά με την προσφορά, την αγορά, την παράδοση, την πληρωμή ή τις υπόλοιπες ενέργειες εκπλήρωσης της σύμβασης για ο,τιδήποτε άλλο αναφέρεται ρητώς στου παρόντες Γενικούς Όρους Σημειώνεται ότι η Εταιρεία για τεχνικούς και μόνον λόγους που διευκολύνουν την βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων ανά κατηγορία καθώς και την εξεύρεση των προϊόντων στη συγκεκριμένη κατηγορία αναρτά ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση λέξεων κλειδιά από την προσφορές των ίδιων των πωλητών τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει και για τις οποίες δεν ευθύνεται.

Δ. Μέλη και τρίτοι Το ksyla.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε μέλη ή τρίτους λόγω της συμπεριφοράς άλλων μελών ή τρίτων σε σχέση με τη χρήση ή την κακή χρήση της ιστοσελίδας της. Εξυπακούεται ότι δεν φέρει και καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τρίτων και από τα ίδια τα προϊόντα από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αν προκλήθηκαν.

E. Συνδεδεμένες ιστοσελίδες Το ksyla.gr δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα ksyla.gr, και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

X. Απαλλαγή Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του ksyla.gr λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας κάποιας δημοσιευμένης προσφοράς από ένα μέλος ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας ksyla.gr από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει το ksyla.gr από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης του ksyla.gr (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων).

XI. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 'Όλες οι διαφορές μεταξύ του ksyla.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

XII. Ρήτρα ασφαλείας Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.